marjan.hr

PLOVI I LOVI

STATUT

S T A T U T

Športsko nautičko ribolovne udruge

“M A R J A N”
SPLIT

SPLIT, svibanj 2015.
Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14) i članka 14. Zakona o športu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština Športsko nautičko ribolovne udruge ” Marjan” Split, sa sjedištem u Splitu, Špinutska 75, OIB: 89916265455, registracijski broj: 17000328 (u daljnjem tekstu: Udruga), na sjednici održanoj dana 14. svibnja 2015. godine donijela je
S T A T U T
ŠPORTSKO NAUTIČKO RIBOLOVNE
UDRUGE “MARJAN” SPLIT

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o:

• nazivu, sjedištu,
• zastupanju,
• izgledu pečata udruge,
• području djelovanja udruge sukladno ciljevima,
• djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
• načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
• uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
• pravima,obvezama, odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova,
• načinuvođenja popisa članova,
• tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,
• izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata tenačinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,
• izboru i opozivu likvidatora udruge,
• prestanku postojanja udruge,
• imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,
• postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,
• načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge,
• način pohvaljivanja i nagrađivanja članova udruge
• te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Športsko nautičko ribolovne udruge “Marjan” Split.
Skraćeni naziv udruge je: ŠNRU “MARJAN” SPLIT.

Sjedište udruge je: Split, Špinutska 75.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji te svoju djelatnost obavlja na području Splitsko–dalmatinske županije.
Udruga se upisuje i u registar športskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Splitsko –dalmatinskoj županiji u skladu s Zakonom o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,94/13) i Pravilnikom o registru športskih djelatnosti („Narodne novine“ broj: 71/06)

Športsko nautičko ribolovna udruge ” Marjan” Split je je neprofitna športska udruga građana koji se slobodno i dragovoljno udružuju u ovaj oblik organizacije.
Udruga ima svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Službena obilježja Udruge su znak i zastava Udruge.

Znak Udruge je okruglog oblika sa ucrtanim kormilom i morskim konjićem u sredini.

Zastava Udruge je u obliku istokračnog trokuta sa odnosom osnovice prema visini 1:2u čijem je težištu ucrtan znak Udruge.

Članak 5.

Pečat Udruge je okruglog oblika dimenzije 30 mm, uz čiji gornji rub je ispisan naziv Športsko nautičko ribolovna udruga «Marjan» Split, a u sredini pečata je znak udruge opisan u članku 4. stavku 2. ovog statuta.
II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima jesportsko, edukativno, ribolovno.

Udruga je osnovana u cilju:
• zadovoljavanja osobnih i zajedničkih interesa članova u području športskonautičko ribolovnog športa,
• popularizacije, razvoju, unapređenju i širenju športsko nautičke kulture, znanja i vještina svojih članova, a poglavito mladeži,
• poticanja i razvoja nautičko ribolovnog športa sa ciljem omasovljenja i postizanja vrhunskih rezultata u ovoj vrsti športa,
• razvoja i unapređenja ekološke svijesti članova,
• sudjelovanja na svim službenim natjecanjima i športskim događanjima koje organiziraju nadležni športski organi.

Članak 7.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi iz članka 6. ovog statuta su:
• športsko rekreacijske djelatnosti koje se manifestiraju kroz športske ili rekreacijske aktivnosti iz pojedinih športskih disciplina,
• razvoj športsko ribolovnih vještina i ribolovne etike među članovima,
• suradnja sa znanstvenim,športskim,turističkim organizacijama na unapređenju športskog ribolova te očuvanju i zaštiti okoliša,
• proučavanje problematike športskog ribolova i ribolovnog turizma, a u cilju aktivne rekreacije svojih članova,
• aktivnosti usmjerenim k očuvanju okoliša,
• edukacija, organizacija i provedba športsko –rekreacijskog ribolova na moru za svoje članove,
• organizacija edukativnih tečajeva o vještinama na moru za svoje članove,
• edukacija, organizacija i provedba ekoloških aktivnosti na moru i obali,
• omogućavanje članovima sudjelovanja na službenim natjecanjima i športskim događanjima koja organiziraju nadležni športski organi.
Članak 8.

U izvršavanju svojih ukupnih ciljeva i djelatnosti, a osobito onih koji se odnose na realizaciju utvrđenih potreba i interesa članova udruge, prema potrebi, će Udruga ostvarivati suradnju sa nadležnim organima lokalne uprave i samouprave te sa drugim organima i organizacijama.

III. ZASTUPANJE

Članak 9.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Tajnik i jedan član Uprave kojega Predsjednik ovlasti.

Članak 10.

Predsjednik, odnosno Tajnik Udruge ili osoba koju Predsjednik ovlasti ovlašteni su predstavljati i zastupati Udrugu, zaključivati ugovore i stvarati obveze u pogledu raspolaganja sredstvima udruge na temelju programa rada i u okvirima financijskog plana udruge te u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine ili Upravnog odbora Udruge.
IV. OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA UDRUGE

Članak 11.

Rad udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, putem sredstava javnog priopćavanja, web stranice i oglasne ploči Udruge te na drugi prikladan način.

V. ČLANSTVO, ORGANIZACIJA I DJELOVANJE UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članom udruge mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Udruge u skladu s ovim statutom i zakonom.
Pravna osoba u Udruzi djeluje putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Malodobna osoba može biti redovan član Udruge, ali bez prava odlučivanja.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje u njegovo ime zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Udruge mogu postati fizičke osobe lišene poslovne sposobnosti za koje pristupnicu potpisuje staratelj.Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Udruge bez prava odlučivanja.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

Članak 13.

Članom Udruge se postaje donošenjem odluke Upravnog odbora o prijemu osobe u članstvo,uplatom članarine, potpisom pristupnice teupisom u popis članova.

Popis članova vodi tajnik Udruge elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:
o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi,
kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi te druge podatke koje odredi Upravni odbor

Popis članova će uvijek biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 14.

Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zamolbu za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge te poštivanje Statuta i drugih akata kao i odluka tijela Udruge.

Članak 15.

Počasnim članom Udruge može postati svaka pravna ili fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito doprinijela popularizaciji, ugledu,ukupnom boljitku i ostvarivanju ciljeva Udruge.
Počasne članove imenuje Upravni odbor Udruge. Imaju pravo sudjelovati u radu Skuštine, ali bez prava glasa.

Članak 16.

Članarina Udruge je godišnja, a visina članarine se određuje odlukom Upravnog odbora na početku godine te vrijedi za tekuću godinu.

Članak 17.

Članovima Udruge se izdaje članska iskaznica čiji izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje Upravni odbor.

VI. PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA
Članak 18.

Prava članova Udruge su da:
• biraju i budu birani u tijela Udruge,
• budu upoznati sa radom udruge i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
• daju prijedloge ,mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela,
• sudjeluju u športsko rekreacijskim aktivnostima,
• koriste objekte i inventar Udruge te
• aktivno sudjeluju u donošenju odluka.

Članak 19.
Obveze članova udruge su:
• poštovanje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge,
• sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge,
• redovito plaćaje članarina i vezarine,
• čuvanje imovine Udruge,
• zalaganje za športske uspjehe, interese i ugled kluba,
• osobno športsko osposobljavaje i usavršavaje,
• blagovremeno izvršavaju preuzete obveze.
Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:
• nepodmirivanjem obveza prema Udruzi,
• prestankom postojanja Udruge,
• pismenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva,
• isključenjem iz članstva,
• smrću člana.

Članak 21.

Član se može isključiti iz Udruge ako krši odredbe Statuta,ugrozi interese Udruge, grubo naruši ugled Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu o čemu odluku donosi Stegovno povjerenstvo.
Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke ako do kraja 4. mjeseca ne plati članarinu za tekuću godinu te ukoliko do 31.12.tekuće godine ne podmiri obveze vezarine za istu.
Isključeni član ima pravo prigovora Upravnom odboru Udruge čija je odluka o isključenju konačna.

VII. UNUTARNJI USTROJ I TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 22.

Unutarnji ustrojudruge čine:

• Skupština,
• Upravni odbor,
• Predsjednik,
• Dopredsjednik,
• Nadzorni odbor te
• Stegovno povjerenstvo

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 23.

Skupština je najveće tijelo upravljanja Udrugom, a sačinjavaju je svi redovni članovi Udruge.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovita Skupština Udruge održava se najmanje jedanput godišnje.

Izborna skupština Udruge održava se svake četiri godine, a njome predsjedava tročlano radno predsjedništvo koje se bira iz sastava redovnih članova Skupštine s pravom glasa javnim glasovanjem.

Izvanrednu Skupštinu može sazvati Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Upravnog odbora , kao i na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštinekoji imaju pravo odlučivanja.
Ukoliko predsjednik Udruge, ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka ,u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.Odluka o sazivu izvaredne skupštine treba sadržavati uz prijedlog dnevnog reda i mjesto te dan održavanja sjednice.
Na izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 24.

Skupštinu saziva Predsjednik udruge dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge , a u slučaju izočnosti Predsjednika
Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati skupštinom, a kao alternativa može se izabrati radno predsjedništvo od 3 člana.

Članak 25.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna 1/3 redovnih članova Udruge koja ima pravo odlučivanja.
Ukoliko se zbog nepostojanja kvoruma na prvom sazivu skupštine ne mogu donositi odluke, na drugom sazivu skupštine za donošenje odluka dovoljna je 1/4 svih redovnih članova koji imaju pravo odlučivanja,a ukoliko bude potrebe za trećim sazivom na istom će se pravovaljano odlučivati većinom glasova nazočnih članova sa pravom odlučivanja na skupštini.
Skupština donosi odluke većinom glasova, javnim glasovanjem.

O radu skupštine vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi.

Skupštini mogu nazočiti predstavnici državnih tijela,saveza i drugih Udruga bez prava odlučivanja, članoviUdruge maloljetne osobe i fizičke osobe lišene poslovne sposobnosti te počasni članovi.

Članak 26.

Nadležnosti skupštine Udruge su:
• usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
• bira i razrješujepredsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora, Stegovnog povjerenstva, Arbitražnog vijeća,
• bira tročlano radno predsjedništvo koje presjedava izbornu skupštinu,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike
povezivanja udruga
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće
o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
• donosi i usvaja izvješće o materijalnom i financijskom poslovanju,
i završni račun,
• usvaja godišnje financijsko izvješće,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
• donosi odluku o statusnim promjenama
• utvrđuje program rada Udruge
• razmatra izvješće o radu predstavnika Udruge
• odlučuje o prijenosu prava ili ovlasti na druga tijela,
• odlučuje o načinu korištenja dobiti
• te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR UDRUGE

Članak 27.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor broji 5 članova, a čine ga Predsjednik, Dopredsjednik i tri člana.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 28.

Upravni odbor Udruge:
• utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
• utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
• podnosi Skupštini godišnje izvješće o radu,
• odlučuje o visini članarine, vezarine i upisnine, odlučuje o prijemu i
isključenju iz članstva,
• brine se o informiranju članstva i javnosti,
• odlučuje o korištenju imovine Udruge,
• odlučuje o promjeni adrese sjedišta,
• odlučuje o pravima članova sukladno Statutu i Zakonu,
• donosi odluke o organizaciji športskih i rekreacijskih aktivnosti i načinu
prikupljanja financijskih sredstava,
• organizira natjecanja,izrađuje plan i program natjecanja za svoje članove i
organizira druge aktivnosti Udruge,
• bira predstavnike u Savez i nadzire njihov rad,
• imenuje osobe za potpisivanje materijalno – financijskih dokumenata,
• odlučuje o obavljanju dopuštenih djelatnosti sukladno Zakonu,
• predlaže tajnika Udruge, a kojeg imenuje Predsjednik Udruge
• odlučuje o prijemu i otpuštanju stručnih djelatnika u Udruzi i naknadama
za njihov rad,
• osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela koja pomažu ostvarivanju
ciljeva Udruge,
• utvrđuje i predlaže skupštini na usvajanje godišnji plan rada Udruge,
• odlučuje o korištenju sredstava u okviru godišnjeg financijskog plana,
• upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Udruge,
• obavlja druge aktivnosti propisane Statutom i Aktima Udruge kao i one koje mu skupština stavi u nadležnost,
• donosi pravilnike u svezi rada Udruge,
• osniva sekcije udruge,
• donosi i šalje uredu države uprave izmijene i dopune odredbi Statuta na temelju odluke Skupštine u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode,
• donosi i druge odluke koje su od interesa za boljitak Udruge.

Članak 29.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a saziva ih Predsjednik.
Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova.
Odluke donosi većinom glasova nazočnih članova javnim glasovanjem.
Članak 30.

Upravni odbor i Predsjednika Udruge Skupština može razriješiti dužnosti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoje ovlasti,naruše ugled udruge, ne izvršavaju savjesno povjerene obveze ili podnesu ostavku.

Svaki član Upravnog odbora može dati ostavku, odnosno zatražiti svoje razriješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Ako razrješava cijeli Upravni odbor,Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razriješava pojedine članove Upravnog odbora ,Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razriješenje na prvoj sjednici.

Upravni odbor i svaki njegov član za svoj rad odgovara Skupštini.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 31.

Predsjednika bira Skupština Udruge iz svog sastava javnim glasovanjem na mandat od četiri godine i može biti biran više puta.
Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 32.

Predsjednik Udruge:
• odgovara za zakonitost rada udruge te osigurava pravilan i zakonit rad Udruge,
• zastupa i predstavlja Udrugu,
• saziva i vodi sjednice Skupštine,
• saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora te predlaže
dnevni red,
• brine o pravovremenom izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata
• Skupštine i Upravnog odbora,
• vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine, ako statutom nije
drukčije propisano
• usklađuje rad Skupštine i Upravnog odbora,
• imenuje tajnika Udruge, imenuje i ovlašćuje člana uprave za zastupanje Udruge,
• potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,
• odgovoran je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog
izvješća,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi
registar udruga,
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
• obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Članak 33.

Predsjednik Udruge odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru Udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik ili osoba koju on ovlasti ili tročlano radno predsjedništvo koje bira Skupština.

DOPREDSJEDNIK UDRUGE
Članak 34.

Udruga ima dopredsjednika kojega bira Skupština na svojoj sjednici iz svog sastava.
Mandat dopredsjednika je 4 godine i može biti biran više puta.
Dopredsjednik pomaže predsjedniku Udruge u njegovu radu i obavlja druge poslove za koje ga ovlasti Predsjednik ili Upravni odbor.
TAJNIK UDRUGE
Članak 35.

Tajnika na prijedlog Upravnog odbora imenuje Predsjednik Udruge, na mandat od četiri godine i može biti biran više puta.
Tajnik je za svoj rad odgovoran Predsjedniku Udruge.
Za tajnika se može imenovati osoba odgovarajućih organizacijskih i drugih sposobnosti koja neposredno izvršava odluke Skupštine, Predsjednika i Upravnog odbora Udruge.
Tajnik može biti član Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti, tajnika zamjenjuje osoba koju imenuje Predsjednik Udruge.

Članak 36.

Tajnik Udruge:

• obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,
• zastupa udrugu,
• priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština i Upravni
odbor,
• vodi Registar članova Udruge i odgovoran je za njegovo urednovođenje,
• vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Upravnog odbora,
• vodi i čuva pismohranu Udruge,
• obavlja stručne i druge poslove za potrebe Upravnog odbora u skladu sa
općim aktima Udruge
NADZORNI ODBOR UDRUGE

Članak 37.

Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine i mogu biti birani ponovo.
Član nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.
Nadzorni odbor iz svog sastava bira Predsjednika nadzornog odbora koji saziva sjednice i rukovodi njegovim radom.
Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 20. i 21. ovog Statuta.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Članak 38.

Nadležnost Nadzornog odbora su :
• nadzor zakonitost u radu i poslovanju Udruge,
• obnaša nadzor izvršenja ugovornih i drugih obaveza Udruge,
• prati poštivanje odredaba Statuta te drugih općih akata Udruge,
• nadzire, prati i analizira materijalno-financijsko poslovanje,
• poduzima i druge mjere u svezi sa svojim zadacima i djelokrugom rada,
• sazivanje i održavanje svojih sjednica,
• sastav i podnošenje jednogodišnjeg pismenog izvješća o obavljenom nadzoru Upravnom odboru i Skupštini Udruge na redovnom zasjedanju.

Članak 39.

Sva tijela i dužnosnici dužni su Nadzornom odboru omogućiti uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Udruge.

STEGOVNA ODGOVORNOST

Članak 40.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu Statuta ili drugih akata Udruge.
Članak 41.

Stegovno povjerenstvo bira Skupština Udruge.
Stegovno povjerenstvo ima tri člana na mandat od četiri godine i mogu biti birani ponovo.
Stegovno povjerenstvo iz svog sastava bira Predsjednika koji saziva sjednice i rukovodi njegovim radom.
Stegovno povjerenstvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
Zahtjev za stegovnu odgovornost može podnijeti Nadzorni odbor, Upravni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Članak 42.

Stegovne mjere su:
• opomena,
• isključenje iz Udruge.

Protiv odluke Stegovnog povjerenstva može se u roku 8 dana od dana primitka odluke predati žalba Upravnom odboru udruge.
Upravni odbor žalbu mora razmotriti i riješiti u roku od 15 dana, a njegova odluka je konačna.

Isključenjem iz Udruge član gubi sva prava.

POVJERENSTVA I DRUGA RADNA TIJELA

Članak 43.

Za određene aktivnosti i poslove Udruge mogu se ustrojiti povjerenstva (tijela) čiji se rad može propisati posebnim Pravilnikom.
Odluku o ustrojavanju i eventualnom donošenju Pravilnika povjerenstva (tijela) donosi Upravni odbor.

VIII. UDRUŽIVANJE UDRUGA, USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA, STATUSNE PROMJENE
Članak 44.

Udruga se može udružiti u zajednice, saveze udruga, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanjašportsko rekreacijskog djelovanja.

Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe i na njega se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona.

Udruge se mogu učlaniti u međunarodne udruge i organizacije športsko rekreacijskog djelovanja.

O Statusnim promjenama, odnosno o pripajanju, spajanju i podjeli udruge odlučuje Skupština sukladno članku 26.ovog Statuta. Statusne promjene upisuju se u registar udruga.
Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

Članak 45.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi i slično), u skladu sa statutom kojim se uređuju međusobna prava i obveze udruge i ustrojstvenog oblika.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, a na temelju odluke skupštineza svaki pojedini ustrojstveni oblik. Na ustrojstvene oblike sa svojstvom pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Zakona.

IX. LIKVIDATOR
Članak 46.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština te koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator može biti osoba koja je član udruge, ali i druga osoba koja nije član udruge, što određuje Skupština.
Pravo likvidatora na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava udruge, kao i visina troškova, određuje Skupština odlukom na prvoj sjednici nakon njegova imenovanja.
Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidatora opozivaSkupština.
X. IMOVINA, NAČIN STJECANJA, RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU NJENOG PRESTANKA

Članak 47.
Imovinu Udruge čine:
• novčana sredstva stečena uplatom članarina i vezarine,
• dobrovoljni prilozi i darovi,
• sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
• sredstva obavljanjem ugostiteljskedjelatnosti,za potrebe svojih djelatnika i članova u svojim poslovnim prostorima;
• njezine nepokretne i pokretne stvari,
• druga imovinska prava.

Ukoliko, u skladu s zakonom i odlukom Skupštine, Udruga bude stjecala sredstva davanjem nekretnina ili pokretnina u zakup ili najam, imovinu će činiti i prihod ostvaren zakupom ili najmom.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje i unprijeđenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

O imovini Udruge vodi se evidencija sukladno Zakonu u vidu popisa.
Članak 48.

Materijalno i financijsko poslovanje, poslovne knjige Udruge vode se sukladno Statutu i važećim propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Udruga ima svoj račun.

Članak 49.

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvijestiti će davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.
Naprijed prikupljena sredstva udruga če koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 50.

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje na osnovi odluke skupštine, sukladno statutu, pravnom sljedbeniku udruge ukoliko se takav istakne, a ukoliko ne onda imovina pripada Splitskom savezu športova,

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti sa svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE
Članak 51.

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.
Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 52.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XIII. POHVALE I NAGRADE

Članak 53.

Osobito zaslužni članovi Udruge , pravne osobe, druge organizacije i pojedinci koji svojim radom i sredstvima pomognu unapređenju rada Udruge mogu biti nagrađeni i pohvaljeni o čemu odluku donosi Upravni odbor.

XIV. PRESTANAKUDRUGE TE POSTUPAK SA IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUGE
Članak 54.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:
1. odluka skupštine o prestanku udruge,
2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela,
udruge razdvajanjem
3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje,
redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
5. pokretanje stečajnog postupka,
6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog
za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od
nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.
7. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Odluka Skupštine o prestanku rada donosi se 2/3 većinom glasova odukupnog broja svih redovnih članova,nakon provedene rasprave.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

XV. NADZOR

Članak 55.

Osim Nadzornog odbora koji obavlja nadzor nad radom udruge i svi drugi članovi udruge ovlašteni su sami nadzirati rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva te se po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i ostalih akata Udruge daje Upravni odbor.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.
U Splitu, 14.05.2015. godine.

PREDSJEDNIK UDRUGE:
____________________________
Pavle Matošić

Ažurirano 2. kolovoza 2015 — 20:37

Autor

marjan

Sportsko Nauticka Ribolovna Udruga Marjan Split je neprofitabilna udruga građana udruženih sa ciljem promicanja nautike i ribolova, kroz sport i rekreaciju. Osnovana 30.10.1980g. kao društvo tj.S.N.R.D.Marjan. Upis u Hrvatski registar je izvršen dana 18 rujna 1998g. pod registarskim brojem 17000328.
S.N.R.U. Marjan © 2015 Frontier Theme