PRAVILNIK O SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU

Clanak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– nacin obavljanja športskog ribolova na moru;

– nacin, vrste i kolicine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju športskog ribolova na moru;

– visina naknade za obavljanje športskog ribolova na moru;

– obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru.

Clanak 2.

Športski ribolov na moru smije se obavljati uz uporabu sljedecih vrsta i kolicina ribolovnih alata i opreme:

1. odmet,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;

2. kancenica,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kancenici;

3. povlacni povraz ili panula,

ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i

4. podvodna puška,

ukupno do dva (2) komada.

Clanak 3.

(1) Športski ribolov na moru podvodnom puškom (u tekstu koji slijedi: podvodni ribolov) smije se obavljati iskljucivo danju, od izlaska do zalaska sunca.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga clanka zabranjen je uz uporabu naprava pomocu kojih je osobi koja roni omoguceno

disanje pod morem (ronilackih aparata), te uporaba ronilica ili slicnih naprava.

(3) Pod zabranom iz stavka 2. ovog clanka podrazumijeva se držanje navedenih naprava u plovilu kojim se obavlja ribolov.

(4) U podvodnom ribolovu zabranjeno je tegljenje ronioca plovilom.

(5) Za vrijeme obavljanja podvodnog ribolova obvezatna je uporaba signalne plutace minimalne zapremine 10 litara, koja je konopom spojena na pojas s olovnicama ili tijelo ronioca.

(6) Pod podvodnom puškom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se probodni ribolovni alat namijenjen za

podvodni ribolov koji djeluje tako da izbacuje strjelicu, harpun ili osti djelovanjem mehanicke sile

(elasticne trake, opruge i sl.) odnosno plina pod tlakom.

(7) U podvodnom ribolovu dopuštena je uporaba baterijske svjetiljke.

Clanak 4.

(1) U športskom ribolovu ovlaštenici dozvola ne smiju loviti TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) i IGLANA (Tetrapturus belone), osim za vrijeme natjecanja u športskom ribolovu.

(2) Organizator natjecanja u športskom ribolovu obvezan je, u roku od tri (3) dana nakon završetka natjecanja,

dostaviti Ministarstvu pismeno izvješce o ulovu tune, igluna ili iglana s podacima o vrsti, broju i težini ulovljenih primjeraka navedenih riba.

Clanak 5.

(1) Dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru (u tekstu koji slijedi: dozvola) izdaje se:

1. – za jedan (1) dan;

2. – za tri (3) dana;

3. – za sedam (7) dana;

4. – za trideset (30) dana ili

5. – za tekucu kalendarsku godinu (godišnje dozvole).

(2) Dozvole izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u tekstu koji slijedi: Ministarstvo).

(3) Dozvole prodaje nacionalni savez za športski ribolov na moru Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi Savez)

hrvatskim ili stranim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su clanovi Saveza po cijeni otisnutoj na dozvoli.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog clanka Savez može prodati dozvole za jedan, tri, sedam ili trideset dana

(dnevne i višednevne dozvole) stranim državljanima koji imaju clansku iskaznicu Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

(4) Dozvola vrijedi samo uz predocenje clanske iskaznice Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

Clanak 6.

(1) Visina naknade za dozvole navedene u clanku 5. stavku 1. ovoga Pravilnika utvrduje se u iznosu od:

– 60,00 kuna za dozvolu za jedan (1) dan;

– 150,00 kuna za dozvolu za tri (3) dana;

– 300,00 kuna za dozvolu za sedam (7) dana;

– 700,00 kuna za dozvolu za trideset (30) dana;

– 10,00 kuna za godišnju dozvolu za hrvatske državljane invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske (u tekstu koji slijedi: HRVI);

– 10,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe do 18 godina života;

- 350,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe od 19 do 59 godina života i

– 60,00 kuna za godišnju dozvolu za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 60 godina života.

(2) Starost osoba koja je navedena u ovom Pravilniku odreduje se na nacin da se uzima u obzir tekuca kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava odredene godine života.

(3) Ovlaštenici godišnjih dozvola pored ribolovnih alata i opreme navedenih u clanku 2. ovoga Pravilnika, smiju rabiti i sljedece vrste i kolicine ribolovnih alata i opreme:

1. stajaci pridneni parangal,

jedan ili više njih s ukupno do najviše 100 (sto) udica;

2. povraz s kukom za lov glavonožaca,

ukupno do dva (2) komada;

3. osti sa ili bez uporabe umjetne rasvjete,

ukupno do najviše dva (2) komada;

4. naprava (trapula) za lov velikog crva,

ukupno do dva (2) komada i

5 umjetnu rasvjetu (feral),

jedan komad jacine do najviše 400 kandela (CD).

Clanak 7.

(1) Savezu pripada naknada od 40% cijene istaknute na dozvoli za svaku prodanu dozvolu.

(2) Novcani iznos prikupljen od prodaje dozvola Savez uplacuje jednom mjesecno u Državni proracun, umanjen za iznos naknade.

(3) Savez je dužan Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva podnositi u mjesecima travnju,

srpnju, listopadu i sijecnju tromjesecna izvješca o prodanim dozvolama i uplatama u Državni proracun za proteklo razdoblje.

(4) Naknada koja pripada Savezu rasporeduje se tako da:

1. 60% sredstava pripada Savezu na ime troškova distribucije i prodaje dozvola te za promoviranje

rekreacijsko–športskog ribolova, podvodnih aktivnosti i edukaciju;

2. 40% sredstava utroši Savez, putem javnih natjecaja, iskljucivo za financiranje ili sufinanciranje projekata zaštite

i ocuvanja mora, zaštitu ribljih staništa, obnovu populacije ugroženih i nestalih ribljih vrsta u

dijelovima mora te za promoviranje rekreacijsko–športskog ribolova, podvodnih aktivnosti i edukaciju, uz suglasnost Ministarstva.

Clanak 8.

(1) Prijedlog tema za projekte iz clanka 7., stavka 4., tocke 2. ovoga Pravilnika, Savez je dužan dostaviti

Ministarstvu do 10. svibnja i 10. kolovoza tekuce godine uz podatak o prikupljenim sredstvima te raspodjeli na pojedine teme.

(2) Ministarstvo u dogovoru sa Savezom vrši odabir tema i izdaje suglasnost za objavu javnog natjecaja po prihvacenim temama.

(3) Javni natjecaj za projekte po prihvacenim temama provodi se u dva navrata (u lipnju, odnosno rujnu tekuce

godine), a Ministarstvo i Savez mogu dogovorno odluciti da se provede jedan natjecaj, ali najkasnije u rujnu tekuce godine.

(4) Odabir dostavljenih projekata obavlja Savez koji prijedlog odabranih projekata dostavlja Ministarstvu radi

izdavanja suglasnosti, te s odabranim izvršiteljima projekata sklapa ugovore.

(5) Sredstva prikupljena u razdoblju od 1. kolovoza do 31. prosinca Savez zadržava na svom racunu te se ista

prikljucuju sredstvima iste namjene u iducoj godini.

Clanak 9.

Datumi upisani u dozvolama oznacavaju pocetak i završetak prava obavljanja športskog ribolova:

– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;

– od 00.00 sati prvog datuma (pocetak ribolova) do 24.00 sata zadnjeg datuma (završetak ribolova) kod dozvola: za tri dana, za sedam dana i za trideset dana i

– od 00.00 sati 1. sijecnja (pocetak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova) kod godišnje dozvole.

Clanak 10.

(1) Dozvola se sastoji od prednje strane i poledine dimenzija 14 × 10,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je na dvije stranice, dimenzija 7 × 10,5 cm.

(3) Na prednjoj strani dozvole su stranice oznacene brojevima 1 i 3, a na poledini su stranice oznacene brojevima 2 i 4.

Clanak 11.

Na obrascu svih vrsta dozvola na stranicama 1 i 3 od vrha prema dnu otisnut je tekst sljedeceg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske u boji;

– naziv Ministarstva;

– naziv dozvole;

– tekuca kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje;

– serijski broj dozvole;

– cijena dozvole i

– napomene da dozvola vrijedi uz clansku iskaznicu Saveza Republike Hrvatske ili druge države.

Clanak 12.

(1) Na obrascu svih vrsta dnevnih i višednevnih dozvola na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je šest

vodoravnih crta i pravokutnik u kojem je mjesto za pecat i potpis prodavaca i napomenu.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeci podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– državljanstvo ovlaštenika;

– prebivalište (mjesto, ulica i kucni broj);

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

(3) U desnom pravokutniku na stranici 2 otisnuta je napomena da dozvola ne vrijedi za podvodni ribolov za osobe mlade od 16 godina.

Clanak 13.

(1) Na obrascu svih vrsta godišnjih dozvola na stranicama 2 i 4 od vrha prema dnu otisnuto je pet vodoravnih crta i

pravokutnik u kojem je mjesto za pecat i potpis prodavaca te napomenu.

(2) Na vodoravne crte se upisuju sljedeci podaci:

– ime i prezime ovlaštenika;

– adresa ovlaštenika (mjesto, ulica i kucni broj);

– broj osobne iskaznice ili broj putovnice ovlaštenika;

– mjesto i datum (dan, mjesec i godina) kada je dozvola prodana ovlašteniku;

– tko je prodao dozvolu ovlašteniku.

(3) U desnom pravokutniku dozvole za osobe do 18 godina života na stranici 2 otisnuta je napomena da dozvola ne vrijedi za podvodni ribolov za osobe mlade od 16 godina.

Clanak 14.

(1) Središnja evidencija prodanih dozvola vodi se u Savezu.

(2) Osoba koja prodaje dozvolu na obrazac dozvole upisuje podatke ovlaštenika. Jedan dio obrasca dozvole pripada

ovlašteniku a drugi dio na kojem je dijagonalno otisnuta crvena crta pohranjuje se u Savezu do isteka sljedece kalendarske godine.

(3) Podaci u obrascu dozvole ispunjavaju se pisacim strojem ili rukom tiskanim slovima.

(4) Dio popunjenog obrasca dozvole, koji se izdaje ovlašteniku, mora biti plastificiran-laminiran.

Clanak 15.

(1) Obrasci dnevnih i višednevnih dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru tiskaju se na narancastom kartonu.

(2) Obrasci godišnjih dozvola za obavljanje športskog ribolova na moru tiskaju se na tamnožutom kartonu.

(3) Izgled i sadržaj obrazaca dozvola tiskan je uz ovaj Pravilnik i cini njegov sastavni dio (Prilozi 1. i 2.).


Clanak 16.

(1) Umjetna rasvjeta (feral) u obavljanju športskog ribolova na moru smije se rabiti samo kod ribolova ostima i kod ribolova s kukom za lov glavonožaca.

(2) U športskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) zabranjeno je rabiti plovilo s ugradenim

staklom na dnu ili druge naprave pomocu kojih je moguce gledati pod vodom.

(3) U športskom ribolovu ostima uz uporabu umjetne rasvjete (ferala) plovilo se smije pokretati samo uz uporabu vesala.

(4) Uporaba umjetne rasvjete u lovu glavonožaca s kukom u športskom ribolovu zabranjena je od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(5) Športski ribolov na moru zabranjeno je obavljati u lukama i lucicama, te na plažama i kupalištima od 1. svibnja do 1. listopada.

Clanak 17.

Ukoliko nacin na koji se smije obavljati športski ribolov i/ili rabiti ribolovni alati i oprema kod obavljanja

športskog ribolova na moru nije propisan ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o morskom

ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na nacin uporabe i namjenu ribolovnih alata i

opreme koja se smije rabiti kod obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Clanak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju se primjenjivati odredbe Pravilnika o rekreacijsko-športskom

ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 118/01; 4/02 i 3/03) u dijelu koji se odnosi na športski ribolov.

Clanak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. sijecnja 2006. godine.

Klasa: 011-02/05-01/59 Urbroj: 525-1-05-1 Zagreb, 11. studenoga 2005. Ministar Petar Cobankovic, v. r.

©